این نوع ایسیوها بدون سیستم ایمولایزر هستند

بنابراین، می بایست به همین نکته توجه داشت که قبل از هرگونه اقدام به تعمیرات ایسیو (ECU) خودرو، از دیاگ به جهت پیدا کردن خرابی به کار گیری شود. حساس اعتنا به این که اشکال خودروهایی که امروزه وارد بازار می شوند انژکتوری می باشند، نیاز هست تا تعمیرکاران ECU ماشین نسبت به تمامی ماشینهای جدید دیتاها کافی داشته و اساسی شیوه تعمیر ECU اشکال خودروهای داخلی و خارجی مهارت داشته باشند. ایسیو (ECU) یکی از مهمترین قطعات موجود در خودروهای انژکتوری است. به طور کلی کلیه سنسورهای موجود در ماشین از اهیمت ویژهای برخوردار هستند و در صورت اطمینان از تندرست سنسورها، تعمیرات ایسیو (ECU) خودرو بایستی انجام شود. هوای محل ورود به موتور نشان دهنده فشار هوای موجود در ورودی منیفولد است. همانطور که گفته شد، ایسیو واحد کنترل الکترونیکی اتومبیل است؛ بنابراین، اصلی چندین بخش الکترونیکی قابل برنامهریزی است. به بیان معمولی کلیه سیستم ها و کارکردهای مهم و حیاتی خودرو ذیل کنترل ECU قرار دارند. پیش از آن که به کارکرد و نقش ایسیو در اتومبیل بپردازیم لازم است همین نکته را متذکر شویم که حساس نگاهی به مراحل بسط و تغییرات در صنعت خودروسازی دنیا می توان دریافت که سیستمهای الکتریسیته و کامپیوتر اتومبیل حتی از پیشین تاکنون تغییرات دوچندان چشمگیری پیدا کرده و ضمن آن که انجام بخش اعظمی از کارها را در خودرو بی آلایش کرده البته اساسی پیچیدگیهایی هم همراه هست به طوری که در یک سری سال آخر اشکال گوناگونی از تجهیزات الکترونیک و ریزپردازندهها در خودروهای جدید به فعالیت رفتهاند که جراحت دیدن و یا خراب شدن آنها میتواند دارندگان ماشینهای نو را حساس مشکلات اکثری روبرو نماید. در واقع سیستم ایسیو در ماشین امداد میکرد تا ترکیب سوخت و هوا به توجه صورت گیرد و آلایندههایی که از اگزوز ماشین خارج میشود، مضاعف قلیل باشد. چنانچه، برنامه آی سی مربوط به آن سنسور یا قطعه پاک شده باشد، تعمیرات ایسیو (ECU) اتومبیل بوسیله متخصصان همین عمل به رخ قابل انعطاف افزاری انجام میشود. آی سیها (IC)، یکی از از این قطعات قابل پروگرم (Program) شدن یا به عبارتی برنامه نویسی هستند. در برخی مواقع بهدلیل اتصالات نادرست، خرابی سنسورها و نوسانات الکتریسیته ماشین ممکن است، برنامههایی که در آی سیها بارگذاری شدهاند، پاک شوند و در کارایی اتومبیل اختلال به وجود بیاید. در هر خودرو نیز نسبت به نوع آن، آی سیهای مخصوص به عمل گرفته شده است. این جور ECUها بر روی 206هایی که اهمیت موتور TU5 اصلی حجم 1587 سی سی از مدل دوگانه سوز گزینه به کارگیری قرار گرفته اند. دارای به کارگیری از دیاگ، تعمیرکاران متوجه وجود ایراد در قسمتهای مختلف ایسیو و همینطور سنسورهای متصل به آن میشوند. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد ایسیو کیا500 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.