دوربین رباتی تمساح را در لوله آب فلوریدا پیدا کرد

هنگامی که یک سری چاله در شهر ظاهر شد، شهر Oviedo، فلوریدا یک دوربین رباتیک را به لوله آب طوفان فرستاد تا “ناهنجاری” زیر جاده را بررسی کند. آنها با پیدا کردن تمساح 5 فوتی (1.7 متری) شوکه شدند.

شهر اویدو: “در ابتدا فکر کردند این یک وزغ است و در ویدئو، دو چشم کوچک درخشان را می بینید تا زمانی که نزدیک تر شوید – اما وقتی چرخید، دم بلند تمساح را دیدند و آن را از طریق لوله ها دنبال کردند.” مقامات گفتند.

مقامات افزودند: “خدا را شکر که خدمه ما یک ربات دارند” و به مردم محلی هشدار دادند که در لوله ها سرگردان نشوند.