شیر فشار شکن

شیرهای فشارشکن تاسیسات آب مصرفی را در برابر فشار بیش از حد حفاظت می کنند. 3. نشتی خارجی را تا حد فراوان زیادی کمتر می دهد. انبساط آب گرم شده آب سرد را به عقب و پایین خط میراند؛ مهم ادامه حرارت، آب نهایتا به قدری گرم می شود که آغاز به تبخیر می نماید و باالتبع آن بخار فضای بیشتری نسبت به آب اشغال می نماید و آب گرم را به طرف آب سرد هل می دهد تا همین که وسیله گرم کن یا کف هیتر به جای آب پر از بخار شود. در شيرهاي ثابت محافظ فشار، فشار وروديP1، فشار خروجي P2و فشار داخل محفظه پيستون و سيلندر P3 ، عملكرد متقابل دارا‌هستند دارای كاهش فشارP1 به كمتر از میزان فشار تنظيمي، فشار زير ديافراگم شير پيلوت كاهش مي يابد در نتيجه نيروي فنر شير پيلوت مدت زمان عبور آب خویش را كاهش مي دهد اهمیت اين كاهش فشار P3 افزايش يافته و در نتيجه پيستون شير اصلي به طرف پايين حركت مي كند و بازه عبور آب را كاهش مي دهد اين کار تا دوران تثبيت فشار P1 در فشار تنظيمي تداوم خواهد داشت. به جهت تغییر موقعیت شیر از باز به بسته می بایست فشار کافی در پایین دیافراگم “A” عده شده و بر نیروی اعمالی از طرف فنر تنظیم “B” به طور تام غلبه کند. به نحوه مشابهی، فشار بخار محل ورود هم به پایین شیر اساسی اعمال شده و فنر تنظیم می بایست بضاعت غلبه بر هر دو نیروی وارده از فشارهای محل ورود و خروجی را داشته باشد. اصلی کاهش فشار در خروجی، نیروی فنر بر نیروی دیافراگم پایلوت غلبه کرده، شیر پایلوت را باز کرده و در سرانجام به بخار قابلیت می دهد از طرز مسیر “D” به زیر دیافراگم حیاتی “K” منتقل گردد. فشار محبوس در زیر دیافراگم اهمیت به امداد مسیر “D” و دریچه “J” در مسیر خروجی شیر تخلیه شده و هم زمان فنر برگشتی “G” شیر با را تدریجا بسته و جریان را قطع می کند. شیر فشار شکن، شیری میباشد که فشار سیال عبوری را اندک کرده و نیز چنین به جهت ثابت نگه داشتن فشار در خروجی شیر به کار گیری می شود. همین کنش و واکنش میزان بازشدگی شیر حیاتی “”C و به تبع جریان عبوری بخار را تعیین می کند. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه شیر فشار شکن رگلاتور لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  حداقل 6 کشته بر اثر طوفان گرد و غبار باعث تصادف در ایلینوی شد