هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی سازنده می بایست کلیدی دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که برای ارتقاء شتاب و توان اتومبیل مورد به کار گیری قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید همین مورد یک عدد از موارد اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط کلیدی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت مشقت بار و تهیدست به دانش منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که بها خودرو بالا میرود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می نمایند که نصب همین قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متفاوتی در ماشین هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس سرعت و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط دارای طراحی و ایجاد این قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای هست که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میگردند و پروسهی انجام همین حادثه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر میباشد و این موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط مهم هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  پوشش اوکراین بر جوایز پولیتزر غالب است