سدیم لوریل سولفات پودری – SLS Powder – آوا شیمی صبا

سدیم دودسیل سولفات. در روش های RNA (چاپ چهارم). سدیم لوریل سولفات به اختصار SLS اصلی فرمول NaC12H25SO4 یا این که سدیم دودسیل سولفات SDS یا یا این که ماده نزدیک به آن سولفات لوریت سدیم یا این که سولفات لاریل اتر سدیم (سدیم لوریل اتر سولفات) Sodium Laurylether Sulfate به اختصار SLES، مرسوم ترین سولفاتهای سطح فعال آنیونی (مواد فعال سطحی آنیونی) از پاککنندههای سنتزی کلیدی توان زیاد و بهطور دقیق تر جزو مواد فعال سطحی میباشد. بدترین اثر نامطلوب این ترکیبات، مواد فعال کننده و تحریک کننده مرحله پوست است. سدیم لوریل اتر سولفات که به اختصار SLS نامیده میشود، اساسی فرمول NaC۱۲H۲۵SO۴ یا سدیم دودسیل سولفات SDS، رایجترین سولفاتهای سطح فعال آنیونی در پاک کنندههای سنتزی اهمیت توان زیاد و به طور دقیق تر جزو سورفاکتنتها یا به عبارتی مواد فعال سطحی یا این که مواد اثر گذار میباشد. سدیم دودسیل سولفات (SDS) یا سدیم لوریل سولفات (SLS) که بعضاً به اسم لوریل سولفات سدیم نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی تصنعی و مصنوعی مهم فرمول CH3(CH2)11SO4Na است. همین شامل یک زنجیرهی ۱۲ کربنهی متصل به یک گروه سولفات است، که نمک سدیم دودسیل هیدروژن سولفات است. اصلی واکنش دادن لوریل الکل دارای گاز سولفور تری اکسید، oleum یا این که اسید کلرور سولفوریک به جهت تولید هیدروژن لوریل سولفات سنتز میشود. سدیم لوریل اتر سولفات یا این که تگزاپون مادهای میباشد که به عنوان امولسیون کننده، پف دهنده، کف کننده و تسریع کننده انحلال آیتم استفاده قرار میگیرد. SDS تجاری به صورت پودر، پالت و دیگر اشکال (که هر کدام انحلال پذیری متمایز دارند) وجود دارد. نمونههای تجاری SDS به دست آمده از شیوه فوق خالص نیست، بلکه ترکیبی از سدیم آلکیل سولفات سدیم حیاتی SDS هست که جزء مهم خمیر سدیم لوریل سولفات است. برای مثال، اشکال گوناگون بیلدر ها به جهت نرم نمودن آب مورد استفاده قرار می گیرند و به پخش شدن چرک امداد کرده و اذن نمی دهند که ناپاک ها حتی در خارج از محلول شستشو رسوب کنند. SLES ایجاد شده به صورت ۷۰ % می باشد که اما می توان با آب و رقیق سازی آن تا ۲۷ تا ۲۸ درصد هم آن را رقیق کرد. همین ماده حاصل ادغام یک الکل چرب مثل روغن نارگیل اهمیت اکسید اتیلن و متعاقب آن سولفوناسیون است. مثلاً همین شامپو كه برای موهای رنگ شده طراحی شده در بالای لیست تركیبات تشکیلدهندهاش سپس از آكوآ، سدیم لورت سولفات دارد البته اهمیت تركیبات دیگری مانند كوكامید و پروپیل بتائین و اُسِریت و روغنهای گیاهی تحریککنندگی این ماده سولفات دار را كاهش دادند. سولفات ها از جمله متاع سدیم لوریل سولفات(SLS)، یک ماده به طور کامل استاندارد به جهت محصولات زیادی نظیر تمیز کننده های خانگی و شامپو ها می باشد و باعث ایجاد کف غلیظ در در شامپو سدیم لوریل اتر سولفات 70 در شامپو ها می شود.