طراحی و ساخت یک شیر فشار شکن هوا با فشار بالا

“کاربرد شیر فشار شکن به خواسته محافظت از سیستم لوله کشی و بقیه تجهیزات در روزگار بیشتر فشار است. منظور از اضافه فشار,فشاری بخش اعظم از ماکزیمم فشار طراحی لوله و تجهیزات می باشد.عملکرد شیر فشارشکن بایستی شیر فشار شکن فروش معمولی باشد. لوله های ورودی و خروجی شیر فشارشکن هم بایستی به نوع ای سایز زده شوند که سرعت بخار در آنان از m/s 30 فراتر نرود. به عبارت دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست امر میگیرد,به این رخ که اساسی کاهش فشار پاییندست در اثر ارتقاء برداشت از فشار تنظیمی پایلوت,میزان گشودگی پایلوت ارتقا پیدا کرده و همین ادله منجر تخلیه بیشتر آب درپوش میشود؛ در نتیجه شیر اهمیت به مقدار بیشتری گشوده شده و میزان افت بوجود آمده در خط لوله را جبران میکند. انبساط آب گرم شده آب سرد را به عقب و تحت خط میراند؛ اساسی ادامه حرارت، آب نهایتا به قدری گرم می شود که شروع به تبخیر می کند و باالتبع آن بخار فضای بیشتری نسبت به آب اشغال می کند و آب گرم را به طرف آب سرد هل می دهد تا همین که وسیله گرم کن یا کف هیتر به جای آب مالامال از بخار شود. PTV را می قدرت افقی نیز کارگزاری کرد و حتا در صورتی که روی آن درج شده باشد به رخ آویزان نیز کارگزاری می شود. به همین رخ که پیستون تعبیه شده در ساختار آن سبب ساز به راهاندازی شیر اصلی میشود. چنانچه بوسیله ھوا آزمون شکل گیرد بایستی در قسمت خروجی شیر اطمینان که بوسیله یک فلنجی بسته شده، لوله ای به قطر 6mm تعبیه گردد و انتھای این لوله در باطن ظرف آب شفافی قرار بگیرد. درحالت تست همین تجهیزات، تعداد حبابھای خروجی از قسمت این لوله شمرده می شود. عموما به جهت شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار که درزیر مقدار 70 g bar تهیه و تنظیم می گردند تعداد حبابھا باید برابر 20 حباب باشد. مراقبت و تعمیر شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار اهمیت بسته به دسته برند سازنده متغیر باشد و نمی قدرت فرمول خاصی برای همه شیرهای اطمینان نوشت و این را باید بدانید که راهبرد هر برند و هر مدل کلیدی یکدیگر بسیار متفاوت میباشد و نحوه کارگزاشتن آن هم بسته به شرایط فرق دارد. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از قیمت شیر فشار شکن 6 اینچ ، شما شاید می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.