وکیل مهریه – وکیل متخصص وصول مهریه – اوان

اما اساسی این وجود مهریه پس از فوت زوج هم قابل وصول است که دارای داشتن یک نماینده قانونی عالی مهریه که در گروه گروه وکلای سنا می توانید از رزومه آنها مطلع شوید. اساسی داشتن یک وکیل عالی مهریه می توانید اموال بدهکار مهریه را توقیف کرده و مهریه را وصول کرد. درصورتیکه مرد امتناع از پرداخت مهریه کرد زن می تواند مهم بازگشت به دادگاه یا اداره ثبت پرداخت یا استرداد مهریه خود را درخواست‌کردن وکیل مهریه عالی برای کند. همینطور پرداخت مهریه تحت هیچ شرط و قاعده ای قرار نمی گیرد. همانطور که می دانید در ازدواج چه دایم و چه موقت مهریه برای مرد الزام آور هست اگر چه در ازدواج موقت نفقه تعلق نمی گرد البته مهریه امری دوچندان کلیدی و مورد اعتنا قانون گذار هست در ازدواج موقت به شکلی که درصورتیکه در ازدواج موقت بر بر خلاف دائم در همان زمانه صیغه مهریه تعیین نشود آن ازدواج فسخ خواهد بود. اینجا زیرا در دوران طولانی دادگاه گرفتار نمی شوید. در اینجا وجود یک وکیل عالی مهریه دوچندان احساس می شود زیرا در این شرایط زیرا ازدواج ثبت نشده زن بایستی وجود نکاح فی مابین خویش و مرد را اهمیت دلیل ثابت دعوا مثل شهادت شهود یا اقرار خویش مرد ثابت نماید که در صورت لجبازی مرد طاقت فرسا خواهد شد. ۲ – خط مش دیگری که به جهت وصول مهریه سوای رفتن به دادگاه و طی مدت دوران طولانی این است که با مراجعه به دفتر منزل محل تصویب نکاح و ارائه قباله ازدواج تقاضای اجراییه کند و بعد آن را به اداره تصویب برده و تقاضای وصول مهره را بخواهد. می تواند از دادگاه تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال بگیرد که درصورتیکه از در دعوا از یک وکیل خوب مهریه استفاده می کند به این جریان ها مسلط هست و به قولی فعالیت بلد است. به تیتر نمونه مواردی مثل دست راست مرد یا دیده او بعنوان مهریه، که به اشتباه بعضی از مردمان از آن کلام میزنند مبداء حقوقی ندارد. البته زن می تواند پس از فوت همسر خویش به جز مهریه را که طلب شخصی خود او ست ارث خویش را نیز طبق قانون تملک کند.