کود سولفات پتاسیم – ارسال رایگان انواع کود – قیمت کود – کشاورزی ایران

ولی همین کود به دلیل داشتن عنصر کلر به جهت محصولاتی که ظرفیت پذیرش کلر ندارند (مانند تنباکو، سیب زمینی و …) مطلوب نیست. سولفات پتاسیم منیزیم ساخت شرکت کیمیا کود طبرستان که یک عدد از محصولات لبریز فروش همین کمپانی می باشد. یکی از از روشهای تولید آن واکنش پتاسیم کلرید و اسید سولفوریک است که حاصل این واکنش پتاسیم سولفات و اسید هیدروکلریک است. 5/0 میلیلیتر از عصارة مربوطه اساسی دو میلیلیتر آبمقطر و یک میلیلیتر محلول فنل 5 % مخلوط شد؛ بعد از آن به هر لوله پنج میلیلیتر سولفوریک اسید غلیظ بهآرامی اضافه و پس از 30 دقیقه مقدار جذب نمونهها حساس دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 485 نانومتر خوانده شد. براین اساس بهترین مکان برای قرارگیری کود در خاک با فاصله ۱.۵ اینچ از ذیل دانه و به فاصله ۳ اینچ از کنار آن است. کود سولوپتاس از کاتیون های پتاسیم و آنیون سولفات، تشکیل شده است. میزان مصرف کود سولوپتاس به جهت فضای سبز پسته 200 تا 250 کیلوگرم در هکتار به روش قطره ایی میباشد . 0/5%) ناچیز نسبت به سایر کود های پتاسیمی همچون کلرو پتاس است. قابل مصرف بصورت آبیاری و محلول پاشی همین فرآورده در خاک های اسیدی و قلیایی می باشد. بدلیل خواص اسیدی سولوپتاس سبب شستشوی سیستم های آب پاشی قطره ای ونازل ها می گردد. اشکال کود سولوپتاس در بازار موجود می باشد که ما در ادامه به رخ تمام تفسیر خوا هیم داد . مصرف متعادل این کودبا کود اوره در زراعت و باغ موجب کاهش شدید تجمع نیترات در کالا می شود. وجود سولفور موجب کمتر اسیدیته خاک شده و این باعث جذب فسفر، آهن و بر روی می شود. یکی دیگر از کاربردهای سولفات پتاسیم در کاهش اسیدیته خاک و امداد به جذب خوبتر آهن، فسفر و موادسازنده اندک مصرف می باشد. براین اساس ، به جهت کمک به رویش بعضا از اشکال میوه ها ، سبزیجات و تنباکو به کار گیری می شود. به گزارش خبرنگار شانا، نبی اشرفزاده، امروز( پنجشنبه، چهارم دیماه) در آیین بهرهبرداری قانونی از واحد ساخت سولفات پتاسیم و اسیدکلریدریک پتروشیمی ارومیه از جمله طرحهای ملی وزارت نفت اظهار کرد: گسترش صنعت های تکمیلی و ساخت پارکهای پاییندست اهمیت هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از واردات بعضا از محصولات، رونق ساخت بهویژه در بخشها کاهش بسط یافته از سیاستهای هلدینگ خلیج عجم است. همچنین از پتاسیم سولفات در صنعت های نظامی و شیشه سازی نقش سولفات پتاسیم به کارگیری می شود. براین اساس شما می توانید همین مواد مغذی را در هر نقطه از دنیا در دسترس داشته باشید.