نحوه تشخیص مهره اصلی مار – مشاور شما

اگرچه پدربزرگش به خود قول داده است که پس از تبعید وارد عرصه سیاست نمی شود، اما نمی خواهد درخواست کشور میزبان و حاکم محترم بمبئی را رد کند. منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ در دوران باستان شامل مناطق غربی بود (اصطلاحی از سلسله هان برای منطقه غربی یومان گوان که شامل سین ​​کیانگ امروزی …

ادامه مطلب