آتشفشان سمرو در اندونزی فوران کرد و ابر عظیمی از خاکستر به بیرون پرتاب کرد

نزدیک نظرات

userthumb