جنگ داخلی میانمار: “کاش می توانستیم به عقب برگردیم”

آیا ژنرال ها واقعاً بر این باورند که وقت دارند تا یک سیستم شبه دموکراتیک را از نو بسازند، همانطور که 20 سال پیش سعی کردند انجام دهند، حتی پس از انتخابات دست خود را روی اهرم های قدرت نگه داشتند، و این بار بدون کارت وحشی خانم بسیار محبوب. سوچی برای مبارزه با؟ 24 سال طول کشید، از آخرین تصرف خشونت آمیز قدرت توسط ارتش در سال 1988، تا آزادی نهایی آنگ سان سوچی، و سپس موافقت او برای شرکت در انتقال نظامی به دموکراسی در سال 2012. اولین دوره آزادی سیاسی نسبی که میانمار از دهه 1950 برخوردار بود.