شادی دانشمندان را از رها شدن پلاتیپوس کمیاب به حیات وحش تماشا کنید

یک پلاتیپوس در پارک ملی نزدیک سیدنی دوباره وارد طبیعت شده است. این اولین بار در 50 سال گذشته است که این پارک دارای جمعیت پلاتیپوس است.

این بخشی از گروهی از گونه های کمیاب است که از مکان های مختلف در نیو ساوت ولز برای آزمایش و مطالعات علمی جمع آوری شده است.

اکثر استرالیایی ها هرگز پلاتیپوس را در طبیعت ندیده اند زیرا آنها بسیار گوشه گیر هستند. این پلاتیپوس ها تا دو سال آینده ردیابی خواهند شد.

این پروژه با همکاری خدمات پارک های ملی و حیات وحش NSW، انجمن حفاظت از تارونگا استرالیا، WWF-استرالیا و محققان مرکز علوم اکوسیستم UNSW انجام شده است.